📍 TK Square korat ขอขอบคุณ คุณหมอ จากเพจ อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว ที่ได้ให้ความกรุณาในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย , การประกวดวาดภาพระบายสี , การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ Reading for happy quarantine “ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ 😊 #tksquarekorat

Read more

📍 “เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ “ ขอขอบคุณ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คุณพรพิพัฒน์ สินธุวงษานนท์ ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ TK online ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 #tksquarekorat

Read more

📍ขอขอบคุณ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คุณพรพิพัฒน์ สินธุวงษานนท์ ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนถ่ายทำภาพยนตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 #tksquarekorat

Read more

📍 ขอขอบคุณ อาจารย์ปุญญรัตน์ รังสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอพล็อตเรื่อง ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 #tksquarekorat

Read more

📍 ขอขอบคุณ ” คุณปรัช ปรัชญา ปิ่นแก้ว ” ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบท ที่มาแชร์ประสบการณ์เทคนิคการผลิตหนังสั้น ร่วมปั้นคนสร้างหนัง กับ TK Square Korat ค่ะ 😄 #tksquarekorat

#tksquarekorat

Read more

🎻 “ TK ขอขอบคุณโรงเรียนดนตรีมิวสิกา ครอบครัวคุณหมออายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว , ท่าน ผอ. ไพฑูรย์ , ครอบครัวอาจารย์สุวัฒน์ , อาจารย์พิเศษภาษาต่างประเทศ และเพื่อนๆที่มาร่วมสนุก กับ TK Online “

🎻 “ TK ขอขอบคุณโรงเร

Read more