ประวัติความเป็นมา

Art Gallery and Exhibition

        อาคารไม้ 2 หลัง เลขที่ 17 และ 19 ถนนพลแสน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เดิมเป็นบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2559 นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ และเล็งเห็นว่าอาคารไม้ 2 หลังดังกล่าวรวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จึงได้ขออนุญาตไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ในการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ในการจัดตั้งเป็น Art Gallery and Exhibition และเทศบาลนครนครราชสีมาได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และภูมิทัศน์โดยรอบ พื้นที่รวมประมาณ 1,480 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ งานศิลปะ การจัดแสดงงานด้านวัฒนธรรม กิจกรรม Workshop และการแสดงออกด้านทักษะและความสามารถต่างๆ สำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 150 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ด้วยงบประมาณ 3,250,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พื้นที่ให้บริการ/เยี่ยมชม ประกอบด้วย

1. อาคารหลังที่ 1 (ด้านทิศตะวันตก)

ชั้นที่ 1 นิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา นิทรรศการหมุนเวียน
ชั้นที่ 2 นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีและเงินในรัชสมัยต่าง ๆ

2. อาคารหลังที่ 2 (ด้านทิศตะวันออก)

ชั้นที่ 1 นิทรรศการงานศิลปะถาวรและนิทรรศการงานศิลปะหมุนเวียน
ชั้นที่ 2 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการภาพวาด

3. พื้นที่ใช้สอยโดยรอบ ประมาณ 1,400 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมการแจ้ง พื้นที่พักผ่อนพื้นที่การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การดำเนินงานของ Art Gallery and Exhibition

1. เป็นอาคารที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงศิลปวัตถุทางด้านศิลปะ ทั้งศิลปะแบบประเพณีและศิลปะร่วมสมัย
2. จัดแสดงภาพเขียนจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะประยุกต์ และงานฝีมือที่เป็นประณีตศิลป์
3. วางแผน คิดค้น วิเคราะห์ วิจัยเรื่องราวทางด้านศิลปะ เพื่อการพัฒนาการจัดแสดงและการปรับปรุงอาคาร 2 หลัง
4. ให้บริการทางการศึกษา จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการให้ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
5. ประสานงานให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการจัดแสดงภาพศิลปกรรมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ