📍 TK Square korat ขอขอบคุณ คุณหมอ จากเพจ อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว ที่ได้ให้ความกรุณาในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย , การประกวดวาดภาพระบายสี , การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ Reading for happy quarantine “ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ 😊 #tksquarekorat