📍 “เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ “ ขอขอบคุณ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คุณพรพิพัฒน์ สินธุวงษานนท์ ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ TK online ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 #tksquarekorat