📍 ขอขอบคุณ อาจารย์ปุญญรัตน์ รังสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอพล็อตเรื่อง ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 #tksquarekorat