📍ขอขอบคุณ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คุณพรพิพัฒน์ สินธุวงษานนท์ ที่มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนถ่ายทำภาพยนตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 #tksquarekorat